Věcné břemeno

01.02.2023

    Dnešní řádky věnuji závazku spojenému s vlastnictvím nemovitosti. Půjde o tzv. věcné břemeno, což je ve stručnosti omezení na straně vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné nemovitosti nebo ve prospěch konkrétní osoby. V článku nehledejte výčet možných variant, ale spíše definici pojmu a důvod využití.

        Jaká věcná břemena tedy známe? Občanský zákoník dělí věcná břemena podle povinností na služebnosti a reálná břemena. 

Služebnosti spočívají v užívacím právu, které se vztahuje k určité věci a omezuje ve výkonu vlastnického práva jejího vlastníka, který musí ve prospěch jiného (oprávněného) něco trpět nebo se něčeho zdržet. Asi nejčastější příklad využití je věcné břemeno užívání. Jedná se o velmi častý nástroj jak například vyřešit v rodině majetek za života vlastníka, který převede nemovitost na dědice - v nemovitosti může dále bez omezení žít a nemovitost užívat. Břemeno samotné nezabrání vlastníkovi v prodeji nemovitosti, alespoň však dává oprávněnému jistotu střechy nad hlavou. Nutno poznamenat, že kupovat nemovitost s věcným břemenem dožití je specifická situace, kterou nelze většině zájemcům o koupi doporučit, ovšem na druhou stranu skýtá možnost zajímavé koupě kvůli téměř jistě nižší ceně. Je třeba to posuzovat individuálně a se znalostí všech informací a důsledků a po důkladném přečtení podmínek užívání.
Dalším příkladem z praxe pak může být právo chůze nebo jízdy, které se zřizuje tam, kde není k pozemku jiný možný přístup, strpět čerpání vody ze studny na svém pozemku, atd.

Reálné břemeno může zatížit nemovitost, přičemž vlastník nemovitosti je zavázán oprávněnému něco dávat nebo pro něj něco konat, poskytovat nějaký užitek, jako třeba část úrody z pozemku vlastníka. Opět lze snadno dovodit další možné úkony, které vlastník zajistí - pomoc s chodem domácnosti, péče při nemoci - zkrátka vykonat nějakou činnost ve prospěch oprávněné osoby.

    Vyplývají-li pro vlastníka nemovitosti nějaká omezení, pak jde o práva zatěžující nemovitost (údaje jsou evidovány v Katastru nemovitostí) a na Listu vlastnictví jsou zapsány v části C. Oprávnění, tedy v čí prospěch je právo zřízeno, se dočteme v části B1. Ostatně, jak číst v Listu vlastnictví by mohl být, v případě zájmu, námět na některý z dalších článků...

    Zřízení věcného břemene bývá nejčastěji na základě smlouvy, která je součástí žádosti o vklad do Katastru nemovitostí. Mohou nastat i situace, kdy je věcné břemeno zřízeno ze zákona či rozhodnutím soudu.

    Pokud by Vás téma zajímalo kvůli nějakému konkrétnímu případu, neváhejte mi napsat či zavolat.

foto: archiv autora
foto: archiv autora